• RM23.00

  UWAN KONAH

  Tajuk UWAN KONAH
  Penulis HAIDA HASSAN
  ISBN
  Sem. Malaysia RM 23
  Sabah / Sarawak RM 26
 • RM24.00

  VENDETTA

  Tajuk VENDETTA
  Penulis TEY MARZUKI
  ISBN 978-967-2116-88-2
  Sem. Malaysia RM 24
  Sabah / Sarawak RM 27
 • RM23.00

  WANITA TERBAHAGIA

  Tajuk WANITA TERBAHAGIA
  Penulis NUREEN AHMAD
  ISBN 978-967-2116-89-9
  Sem. Malaysia RM 23
  Sabah / Sarawak RM 26